Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Basis voor samenwerking met onze klanten

1. Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die met ons worden aangegaan. Ze hebben voorrang op tegenstrijdige voorwaarden van onze zakenpartners, inclusief hun aankoopvoorwaarden. Tegenstrijdigheden kunnen vooraf worden verduidelijkt in de vorm van een individuele overeenkomst in de Bijzondere Contractvoorwaarden en schriftelijk worden overeengekomen. Tenzij hieronder anders aangegeven, zijn de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing. Klanten worden hierna ook zakenpartners, klant, koper genoemd.

2. Tuinaanleg, tuinrenovatie, tuinonderhoud en andere diensten

Tuinen worden aangelegd, opnieuw ingericht en onderhouden op basis van het koop- en arbeidsovereenkomstenrecht van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW). Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering plaats op basis van eenheidsprijzen en werkelijke hoeveelheden. Als we zorgen melden en de klant onze legitieme zorgen niet deelt, verwerpen we claims voor defecten die voortvloeien uit het onderwerp van de zorgen. Gedeeltelijke acceptaties zullen plaatsvinden naarmate de projectuitvoering vordert. Betalingen zijn binnen 14 dagen verschuldigd. Voor gebouwen geldt een verjaringstermijn van 4 jaar, voor overige diensten geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Als we afzien van opleveringszorg, wijzen we claims voor gebreken voor zaai- en plantwerkzaamheden af. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de momenteel algemeen erkende regels van de techniek. Alle tuinwerkzaamheden zijn weersafhankelijk, werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd bij vorst of op zachte, onstabiele grond zonder risico op latere schade zoals verzakkingen, bodemverdichting, dode planten, etc. is ontvangen. De opdrachtgever draagt ​​de verbruikskosten voor elektra en water tijdens aanleg en onderhoud.

3. Planningsdiensten

Voor planningsdiensten is doorgaans een vergoeding verschuldigd. Alle documenten zoals plannen, specificaties, etc. mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of doorgegeven.

4. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn slechts bindend indien deze onverwijld zijn aanvaard en door ons schriftelijk zijn bevestigd. Een bezwaar kan alleen in behandeling worden genomen binnen 6 dagen na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging.

5. Prijzen

De prijzen volgens onze geldige prijslijst zijn geldig, maar kunnen tussentijds gewijzigd zijn, De Ginkgo Groen garandeert geen actuele prijzen op de website. De prijzen zijn exclusief eenmalige emballage. Tenzij anders vermeld in het aanbod, vermeerderd met de geldende BTW.

6. Levering

Door ons gecreëerde plantsystemen worden geacht te zijn geaccepteerd na oplevering op de plaats van installatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvoldoende warmte- of lichtomstandigheden. Hout, natuursteen en planten zijn natuurproducten. Afwijkingen in de geleverde artikelen van catalogusafbeeldingen en dergelijken vormen dan ook geen gebrek. Alle plantsystemen op basis van “hydroponic methode” dienen te worden verzorgd volgens de door ons verstrekte onderhoudsinstructies met behulp van de door ons geleverde toebehoren, zoals vaten, waterniveau-indicatoren, kweekpotten, hoogte, speciale voedingsstoffen, enzovoorts. Bovendien alleen van toepassing op door ons gemaakte en geleverde producten. Dit geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen. De opdrachtgever draagt ​​de verbruikskosten voor gas, elektra en water tijdens aanleg en onderhoud.

7. Levertijden en bouwtijd

Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk worden nageleefd. Alle gevallen van overmacht, zoals bedrijfsstoringen. Bedrijfsbeperkingen, openstaande betalingen van welke aard dan ook, gebrek aan bedrijfs- of grondstoffen, enzovoorts ontslaan ons van alle verplichtingen zonder dat wij tot schadevergoeding of nalevering gehouden zijn. Indien de overeengekomen leveringsdatum ter plaatse wordt uitgesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor het aanhouden van een latere datum. Plantleveringen worden alleen uitgevoerd als de buitentemperatuur op de afgesproken afleverdag niet lager is dan +2 graden Celcius. Indien de koper op levering aandringt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor vorstschade.

8. Melding van gegronde gebreken

klachten worden bij ons altijd in overweging genomen. Zichtbare gebreken dienen door de koper binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld onder opgave van de vermeende individuele gebreken. Als de klacht gegrond is, ligt dat aan ons. ofwel neem je de goederen terug of zorg je voor een vervanging. Wij zijn alleen aansprakelijk voor zover onze leveranciers jegens ons aansprakelijk zijn. Verdere aanspraken, in het bijzonder het recht op conversie. Vermindering of vergoeding wegens niet-nakoming zijn uitgesloten.

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het factuurbedrag, inclusief bijkomende kosten, volledig is voldaan. Indien de koper de goederen verkoopt, draagt ​​hij hierbij zijn rechten en alle bijkomende rechten aan ons over totdat al onze vorderingen op zijn klanten volledig zijn betaald; Wij nemen de opdracht aan. De koper is verplicht de nodige informatie te verstrekken en documenten te overhandigen die wij nodig hebben om onze rechten jegens de klant te doen gelden. Als we de goederen terugnemen, moeten alle gemaakte bijkomende kosten worden vergoed.

10. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen gelden de volgende bepalingen: Facturen zijn netto betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de dienst. Bij betalingsachterstand worden alle verplichtingen van de koper, ook de opgeschorte, onmiddellijk opeisbaar. Zonder bijzondere aanmaning is een rente verschuldigd van 2% boven de particuliere disconteringsvoet. In individuele gevallen kunnen wij zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen verlangen. De overeengekomen leveringsdatum is de vervaldatum voor facturen indien de klant de leveringsdatum wijzigt.

Verantwoordelijk voor inhoud en tekst:

Hoveniersbedrijf De Ginkgo Groen
Groen diensten bestaan uit tuin- en landschapsplanning, tuinontwerp, realisatie, onderhoud, ruimtevergroening, planten kwekerij en tuin- en plantadvies.

Westbroek 27
6243 CG Geulle

Telefoon: +31 (0) 6 5317 5036
E-mail: info@deginkgogroen.nl

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Inhoudsopgave